Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаа цэсний мэдээллүүд