ТӨОХЭ-ийн их хэмжээний хэлцийн талаарх мэдээ цэсний мэдээллүүд